cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Chciałbym przejąć część gospodarstwa rodziców i wziąć wdział w programie Młody Rolnik w ramach PROW 2007-2013. Jednym z warunków tego programu, które musiałbym spełnić, jest jak wiadomo, obowiązek ubezpieczenia się w KRUS na okres 3 lat. Aktualnie opłacam składki w ZUS, ponieważ prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze usług IT.
Chciałbym się dowiedzieć, czy w opisanej sytuacji widzą Państwo możliwość, abym mógł zostać rolnikiem i ubezpieczyć się w KRUS bez konieczności rezygnacji z prowadzenia mojej aktualnej działalności?

Odpowiedź:

Beneficjent musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy (Rozporządzenie).

Wnioskodawca musi być ubezpieczony w KRUS wcześniej, bo jednym z warunków spełnienia wydanej decyzji warunkowej z ARiMR jest ubezpieczenie się w KRUS (decyzja warunkowa ARiMR jest wydawana po rozpatrzeniu wniosku o pomoc na okres 180 dni).

W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 roku (Dziennik Ustaw Nr 200 poz. 1443 jest zapis:

….” § 19. Beneficjent powinien przedłożyć w Agencji: 1. Zaświadczenie z właściwego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik – w terminie 60 dni od dnia wypłaty pomocy”…. .

 W przypadku nie spełnienia tego wymogu (nie udokumentowania tego okresu) zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy.

Wydane rozporządzenia znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl.

W opisanej przez Pana sytuacji (wg. obowiązującego na dzień dzisiejszy stanu prawnego dotyczącego działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”), nie widzę możliwości kontynuowania działalności gospodarczej i ubezpieczenia się w KRUS w pełnym zakresie i z mocy ustawy jako rolnik i jednocześnie beneficjent tego działania PROW 2007-2013.

I.     Gradka

 CDR O/Radom