cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Jestem po podstawówce ale ubezpieczony w KRUSie 5 lat, czy to starczy aby objąć gospodarstwo i ubiegać sie o dofinansowanie na młodego rolnika? woj. wielkopolskim

 

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 października 2007 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w

ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rozporządzenie podaje, że:

„§ 6. 1. Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1

lit. d, uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada:

1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo

wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie

związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni

staż pracy w rolnictwie, lub

4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie,”

 

4. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o

przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

1) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub

2) był zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej

umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej,

3) odbył staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.),

obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej”.

Odpowiedź:

Jeśli jest Pan/i ubezpieczony w KRUS jako domownik przez 5 lat – spełniony jest warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, wymaganych przez działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

I.       Gradka CDR O/Radom