cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot: 1. kwalifikacji rolniczych do przejęcia gospodarstwa w zamian za rentę strukturalną

2. dotacji dla młodego rolnika

Pan X ukończył liceum ogólnokształcące. Obecnie podjął studia zaoczne na Wydziale Rolniczym SGGW. Od dzieciństwa pomagał ojcu w gospodarstwie rolnym, ale nie są za Niego opłacane składki w KRUS.

Ojciec zamierza wystąpić o rentę strukturalną a synowi przekazać gospodarstwo rolne.

PYTANIA:

1. Jakie kwalifikacje musi mieć następca, aby mógł przejąć gospodarstwo rolne?

2. Jakie warunki musi spełnić dla otrzymania dotacji po uzyskaniu tytułu własności do gospodarstwa?

Uprzejmie odpowiadam:

Zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr. 109, poz. 750 ze zm.) osoba fizyczna posiada kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust.1, pkt. 1, lit. b, jeżeli na:

1. wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub

2. tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż w rolnictwie, lub

3. wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-cio letni staż w rolnictwie.

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony od dnia złożenia wniosku, w którym

1. osoba przejmująca gospodarstwo rolne podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników (§ 1, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu ar przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dz.U. nr 108, poz. 693);

2. prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych, wynoszącej co najmniej 1 ha, będących jej własnością lub przedmiotem dzierżawy, lub

3. była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej lub

4. odbyła staż, o którym mowa w art.53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008, nr 69, poz.415 i nr 70 poz. 416), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej

W sprawie możliwości otrzymywania dotacji po przejęciu gospodarstwa rolnego poddaje pod rozwagę Pana X dokładne poznanie treści Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ranach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz.1443 ze zm).

Szczególnie proponuję zwrócić uwagę na to, że pomoc finansowa jest przyznawana osobie fizycznej, która m.in. została ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik, lub małżonek rolnika, lub z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Stan faktyczny podany przez Pana X jest dość lakoniczny. Swoją pracę w gospodarstwie rolnym ojca określa: "...odkąd sięgam pamięcią pomagam tacie w gospodarstwie..."

Pojęcie "pomocy" mało precyzyjne.

Jeżeli z tytułu tej pomocy Pan X jest domownikiem tzn. pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie tego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związany z rolnikiem stosunkiem pracy - to ojciec może Go zgłosić do ubezpieczenia w KRUS.(art.6 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1997 r. nr 7, poz. 25 ze zm)).

W myśl art. 16 ust. 1, pkt. 2 cyt. ustawy o u.s.r. ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy i domownik pod warunkiem, że nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (art.16 ust. 3)

Sędzia Irena Lis