cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Czy z wykształceniem gimnazjalnym i po ukończeniu kursu zawodowego R.3  prowadzenie produkcji rolniczej. Można przejąć gospodarstwo
i starać się o dofinansowanie

_________________________________________________________________________________________________________________

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pana zapytanie, gospodarstwo po rodzicach może Pan przejąć natomiast o dofinansowanie z wykształceniem gimnazjalnym może się Pan ubiegać jeżeli spełnia Pan warunki związane z pięcioletnim stażem pracy w rolnictwie zgodne z Art.6 ust. 3 Ustawy o wspieraniu ustroju obszarów wiejskich. Starając się o dofinansowanie może Pan również zadeklarować uzupełnienie wykształcenia aby spełnić warunki kwalifikowalności.

Uzasadnienie:

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego z póź. zm. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) Art. 2a osoba bliska zbywcy ( definicja "osoba bliska zbywcy" - należy przez to rozumień zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione Art.2.pkt.6 Ustawy) może nabyć gospodarstwo bez jakichkolwiek wymagań związanych z kwalifikacjami rolniczymi. Natomiast artykuł 6 ust.1 pkt 2 ww ustawy określa kwalifikacje rolnicze rolnika indywidualnego (są to wymagania przy staraniu się
o dofinansowania ). Art. 6 ustęp 2 pkt 2. lit. d mówi, że osoba posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie. Natomiast Art. 6 ust 3 ww. ustawy określa warunki stażu pracy:

3. Za staż pracy, o którym mowa w ust. 2, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:
1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub

3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną
z prowadzeniem działalności rolniczej, lub

4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub

5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.5)), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. (poz. 982) Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premia dla młodych rolników" w ramach poddziałania " Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
ustęp 5 pkt 3 litera b. świadectwo potwierdzające kwalifikację R.3 -Prowadzenie produkcji rolniczej, spełnia wymóg kwalifikacji rolniczych ale tylko ze świadectwem ukończenia szkoły dającej wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe.

Barbara Grygo

CDR Brwinów