cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Jakie wymagania odnośnie wykształcenia należy spełnić aby uzyskać dotacje do prowadzenia działalności gospodarstwa ekologicznego. Jakie kroki  musiały być spełnione po szkole średniej ogólnokształcące? Jak i kiedy mogę uzyskać dostaje od czego zależy wysokość?  Czy studia dietetyka są związane z rolnictwem? 

Odpowiedź:

W odpowiedzi na maila informujemy, że Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. (z późn.zm) reguluje kwestie dotyczącą przyznawania płatności ekologicznych, (przy czym wymagania nie dotyczą wykształcenia), ale następujących kwestii:

  • 2. 1. Płatność ekologiczną przyznaje się rolnikowi, o którym mowa w art. 29 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, jeżeli:

1) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”;

2) łączna powierzchnia posiadanych przez niego użytków rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. f rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej „użytkami rolnymi”, wynosi co najmniej 1 ha;

 3) realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach określonego pakietu albo jego wariantu, zwane dalej „zobowiązaniem ekologicznym”; 4) spełnia warunki przyznania płatności ekologicznej w ramach określonych pakietów lub ich wariantów określone w rozporządzeniu. 2. Odpowiednie minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi, o których mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, są wskazane w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

  • 3. Jeżeli rolnik nie spełnia warunku określonego w § 2 ust. 1 pkt 2, płatność ekologiczna może mu zostać przyznana, w przypadku gdy warunek taki spełnia łącznie co najmniej z jednym innym rolnikiem ubiegającym się o przyznanie płatności ekologicznej

 

  • 9. 1. Płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 834/2007”, oraz przepisami wydanymi w trybie przepisów tego rozporządzenia.

Informacje  o produkcji rolnej zgodnej z przepisami o rolnictwie ekologicznym można znaleźć na stronie MRiRW na stronie  http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne

Kroki do uzyskania dotacji:

  1. Zgłoszenie działalności – informacje n/t jednostek certyfikujących i zgłoszenia działalności można znaleźć na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na stronie http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/rolnictwo-ekologiczne
  2. Złożenie  wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w terminie składania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich
  3. Zgodnie z § 5 Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. (z późn.zm) § 5. 1. Rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne:
  • posiada plan działalności ekologicznej, który sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wykaz doradców uprawnionych do sporządzania planu działalności ekologicznej znajduje się na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na stronie http://195.205.152.135/doradca/doradcy

 

Wysokość stawek płatności ekologicznej określa załącznik 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. (z późn.zm)

 

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ

 

Lp.

Pakiety rolnictwa ekologicznego

Warianty rolnictwa ekologicznego

Stawki płatności

1

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji

966 zł/ha

2

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji

1 557 zł/ha

3

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji

1 325 zł/ha

4

Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji

4.1.1. Podstawowe uprawy  sadownicze w okresie konwersji

1 882 zł/ha

 

 

4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji

 

 

 

4.2.   Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji

790 zł/ha

5

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji

787 zł/ha

6

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji

428 zł/ha

7

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

792 zł/ha

8

Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

1 310 zł/ha

9

Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

1 325 zł/ha

10

Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji

10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji

1 501 zł/ha

 

 

10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji

 

 

 

10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji

660 zł/ha

11

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji

559 zł/ha

12

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

428 zł/ha

 

 

 

 

 

 

W celu przybliżenia informacji na temat rolnictwa ekologicznego można zapoznać się z materiałami informacyjnymi zawartymi na stronie MRiRW pod adresem: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Instrumenty-wsparcia-PROW-2014-2020/Dzialanie-Rolnictwo-Ekologiczne/Materialy-informacyjne

Marta Gajewska

CDR w Brwinowie