cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Jestem zainteresowana zdobyciem kwalifikacji w zakresie doradztwa rolniczego. Na Państwa stronie internetowej znalazłam niestety tylko informacje o prowadzonych szkoleniach dla osób już posiadających uprawnienia doradcy. Interesuje mnie cały proces ścieżki edukacyjnej w z zakresie zdobycia tego zawodu, wymagania jakie musi spełniać kandydat (szczególnie co do wyksztalcenia) oraz miejsca, cen i terminów ewentualnych kursów/szkoleń i egzaminów. Nie mogę znaleźć informacji na ten temat w związku z czym byłabym bardzo wdzięczna za ich udzielenie. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (licencjat: zarządzanie w agrobiznesie), (magister: ekonomika, specjalność - ekonomika gospodarki żywnościowej).

Odpowiedź:

Aby uzyskać uprawnienia doradcy rolniczego należy spełnić warunki wpisu na listę doradców rolniczych. Wymagania związane z wpisem na listę są określone w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562).

Dokładne wytyczne związane z wymaganiami wobec osoby, która może być wpisana na listę doradców rolniczych określa artykuł 51. Ww. Ustawy. Poniżej wymagania wobec osoby chcącej być wpisaną na listę doradców rolniczych:

  1. Na listy, o których mowa w ust. 1–3, wpisuje się osobę fizyczną, która spełnia następujące warunki:

1) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) ukończyła szkolenie z danego zakresu doradzania, przeprowadzone przez:

  1. a) CDR – w przypadku doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych,

– zwane dalej „szkoleniem”;

3) zdała egzamin z danego zakresu doradzania, przeprowadzony przez:

  1. a) dyrektora CDR – w przypadku doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych,

4) posiada:

  1. a) wykształcenie wyższe rolnicze i co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa –w przypadku doradców rolniczych i doradców rolnośrodowiskowych,
  2. Uznaje się, że osoba ubiegająca się o wpis na listę:

1) doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych posiada wykształcenie wyższe rolnicze, jeżeli ukończyła:

  1. a) studia wyższe na kierunkach: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa

lub

  1. b) inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe, obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS;

Z informacji od Pani wynika, że ukończyła Pani kierunek studiów : ekonomika. W Ustawie kierunek wskazany wprost to ekonomika rolnictwa, dlatego musiałabym zobaczyć Pani suplement dyplomu aby móc zweryfikować wykształcenie. Z Ustawy wynika również, że przed wpisem na listę musi Pani posiadać roczne doświadczenie  w doradzaniu w zakresie rolnictwa. Jeżeli jest Pani pracownikiem WODR potwierdzeniem rocznego doświadczenia w doradzaniu w zakresie rolnictwa będzie oświadczenie z miejsca pracy potwierdzone pieczęcią Dyrektora. Jeżeli nie jest Pani zatrudniona w WODR należy przedstawić dokumenty potwierdzające staż a mogą to być: umowa o pracę w firmie doradczej(minimum ¼ etatu), umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o stażu pracy; wszystkie powyższe formy można sumować aby otrzymać łącznie co najmniej rok pracy w doradztwie. Uwaga: Przynależność do Stowarzyszenia, współpraca z firmą doradczą czy wolontariat nie  stanowią doświadczenia w doradzaniu z zakresu rolnictwa , a tym samym dokumenty w powyższym zakresie nie  mogą być  uznane za  dokumenty  potwierdzające doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa.

Jeżeli chodzi o szklenia są one prowadzone przez CDR w Brwinowie i Oddziały w Radomiu, Krakowie
i Poznaniu. Ponieważ zakres tematyczny szkoleń jest określony dokumentami unijnymi i krajowymi typu Rozporządzenia, ustawy itp., w tej chwili zatwierdzane są materiały szkoleniowe przez MRiRW. Jeżeli materiały i program szkolenia zostanie zaakceptowany na stronie CDR www.cdr.gov.pl ukaże się informacja o szkoleniu. W informacji zostaną podane warunki przyjęcia na szkolenie oraz wysokość kosztów szkolenia. Bardzo proszę o śledzenie naszej strony i zgłoszenie się na szkolenie zgodnie z wytycznymi w ogłoszeniu. Takie szkolenie trwa 5 dni (poniedziałek-piątek) i kończy się egzaminem.

Barbara Grygo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie