cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Szanowni Państwo,

mam do dyspozycji 9 hektarowe gospodarstwo, zajmujące się w chwili

obecnej produkcją roślinną.

Dodatkowo chciałbym rozpocząć hodowle kur nieśnych na wolnym

wybiegu i sprzedaży jaj konsumpcyjnych z własnego gospodarstwa w

ilości nie przekraczającej 2450 szt tygodniowo. Z aktów prawnych,

do których udało mi się dotrzeć wynika, że powyżej 80 szt

drobiu nieśnego, należy hodowlę zarejestrować w Urzędzie

Skarbowym, jako dział specjalny produkcji rolnej i opłacić

odpowiedni podatek.

Proszę o informację:

-jaki przepis określa, obowiązek rejestracji hodowli u Powiatowego

Lekarza Weterynarii?

-jaki przepis określa maksymalną ilość kur w gospodarstwie,

którego sprzedaż bezpośrednia jaj wynosie maksymalnie 2450 szt na

tydzień?

-jaki przepis określa obowiązek magazynowania obornika kurzego na

płycie?

Dziękuję i pozdrawiam

Paweł , woj. mazowieckie

 

ODPOWIEDZ

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych hodowla drobiu nieśnego w ilości od 80 sztuk jest

kwalifikowana jako dział specjalny produkcji rolniczej i jest objęta

opodatkowaniem. W związku z tym faktem należy dokonać zgłoszenia do

właściwego Urzędu Skarbowego oraz dokonywać wpłaty zaliczek na podatek

(ulotka Urzędu Skarbowego o opodatkowaniu od działów specjalnych

produkcji rolnej

www.izba-skarbowa.szczecin.pl/files/dzialy_specjalne_produkcji_rolnej_13_1.pdf)


1) Rejestracja u Powiatowego lekarz weterynarii obejmuje rejestracje

gospodarstwa jako miejsca produkcji masz. Obowiązek ten dotyczy każde

gospodarstwo wprowadzające na rynek produkty pochodzenia roślinnego lub

zwierzęta jest podmiotem działającym na rynku pasz i jako takie musi

znajdować się w rejestrze powiatowego lekarza weterynarii. (Ustawa z

dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2006r, nr 144, poz. 1045 z

późn. zm.)

1a) Rejestracja sprzedaży bezpośredniej u powiatowego lekarza

weterynarii została określona przez §20 Rozporządzenie Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań

weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

2) Wyżej wymienione rozporządzenie w §3 punkt 6 również informuje o

limicie jaj przeznaczonych do sprzedaży. Limit ten został określony na

2450 sztuk tygodniowo. Przepisy nie określają, jaka liczba kur może

znajdować się w gospodarstwie a jedynie wielkość sprzedaży

bezpośredniej. Zwrócę tu pana uwagę na obowiązek znakowania jaj kurzych

wprowadzanych na rynek (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44 Ustawa z dnia 21 grudnia

2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.). W przypadku

prowadzenia hodowli do 50 sztuk kur można ubiegać się u Wojewódzki

Inspektorat Inspekcji Handlowej o zwolnienie z tego obowiązku.

3) Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu w §18 punkt 1 i

§25 punkt 2 określa sposób przechowywania nawozów naturalnych. Z

informacji które Pan podał wynika iż liczba sztuk drobiu nie przekroczy

40 000 sztuk w związku z tym o ile gospodarstwo nie znajduje się na

obszarze OSN pomiotu kurzy można przechowywać na nieprzepuszczalnych

płytach zabezpieczonych przed wyciekami do gruntu. W przypadku obszarów

OSN gospodarstwo powinno posiadać „płytę obornikową”.

Informacje dodatkowe

1) Opodatkowanie działów specjalnych

www.podrb.pl/ekonomiki/77-aktualnoci-ekonomika/600-dziay-specjalne-produkcji-rolnej-i-ich-opodatkowanie-w-2010-roku.html

2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w

sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Lukasz Laskowski

Zespół Systemów Produkcji Rolnej

CDR Brwinów