cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam Serdecznie

Chcielibyśmy założyć gospodarstwo agroturystyczne jednak jeszcze nie mamy ziemi... Czy jeśli byśmy kupili ziemie rolno budowlana to stalibyśmy się od razu rolnikami i moglibyśmy założyć agroturystykę jako działalność gospodarcza podlegającą pod KRUS? Dodam ze nie podlegamy pod ZUS oraz nie pracujemy w Polsce...  Czytałam żeby zostać rolnikiem trzeba kupić minimum 1ha ziemi. Jedni piszą że to jest 1ha przeliczeniowy a inni że normalny... Jeżeli jest przeliczeniowy to czy moglibyście mi wyjaśnić jak przelicza się taka ziemie... Żeby zostać rolnikiem jest kilka kryteriów. Czy trzeba spełniać je wszystkie czy wystarczy tylko jeden z nich?

z góry dziękuje za odpowiedź pozdrawiam Joanna ……………

 

Odpowiedź:

Żeby zostać rolnikiem ubezpieczonym w KRUS – są dwie drogi.

Jedna z nich to ubezpieczenie to z mocy ustawy:

http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/przepisy-o-ubezpieczeniu-spolecznym-rolnikow-cd-1/

„…godnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik (zobacz odsyłacze poniżej:) stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych….”.

Druga to – ubezpieczenie dobrowolne:

http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/przepisy-o-ubezpieczeniu-spolecznym-rolnikow-cd-2/

„…Osoby niespełniające warunków do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu, dla których działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie po złożeniu stosownego wniosku w jednostce KRUS.
Rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni równej 1 ha przeliczeniowemu i poniżej 1 ha przeliczeniowego (a także jego małżonek i domownik) oraz osoba, która - będąc rolnikiem - przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jeśli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, ani nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, może być objęty ubezpieczeniem:

  • w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz ubezpieczeniem emerytalno-rentowym,
  • lub tylko ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim….”.

Hektar przeliczeniowy:

http://www.krus.gov.pl/niezbednik/slownik-pojec/hektar-przeliczeniowy/

Jednostka kalkulacyjna ustanowiona głównie do celów podatku rolnego; powierzchnia rzeczywista użytków rolnych (gruntów ornych, łąk, pastwisk, sadów, gruntów pod stawami i  pod zabudowaniami, gruntów zadrzewionych lub zakrzewionych na użytkach rolnych) podlega opodatkowaniu według przeliczników zależnych od X klas gruntów i okręgów podatkowych, w obrębie których położone jest dane gospodarstwo rolne (do celów obliczania hektarów przelicz. kraj dzieli się na 4 okręgi podatkowe). Szczegółową tabelę ha przeliczeniowych zawiera Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 ze zm.). Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego jest w zasadzie w całym kraju jednakowa, ponieważ zakłada się, że każdy ha przelicz. daje podobny dochód.

I. Gradka, CDR O/Radom