cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
dot. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą Pan Kamil S. absolwent Wydziału Geodezji o Kartografii, jednocześnie współwłaściciel gospodarstwa rolnego. PYTA: 
  1. Czy będąc płatnikiem KRUS może założyć działalność gospodarczą?
  2. Czy będzie mógł skorzystać z programów pomocowych PROW na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?
 Uprzejmie odpowiadam: Zgodnie z art.5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1997 r. nr 7, poz. 25 ze zm.) rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie, przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie warunki: 1.    złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,2.    jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub dziale specjalnym, 3.    nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,4.    nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Odnośnie 2 pytania:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dysponuje różnymi programami pomocowymi. Proponuję zgłosić się do Oddziału Regionalnego z dokładnym biznes planem celem  omówienia szczegółów. Sędzia Irena Lis