cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam.

Mam 60 lat , żona 58 . Od 1980 roku wraz z żoną prowadzimy gospodarstwo rolne o pw. 15 ha. Czy otrzymamy wcześniejszą emeryturę,  jeżeli wydzierżawimy gospodarstwo rolne na 10 lat synowi ?  Obecnie syn pracuje i jest ubezpieczony w ZUS .

Z góry dziękuję za możliwie szybką  odpowiedż.

Pozdrawiam - rolnik woj. Podlaskiego.

Witam serdecznie,

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej jest warunkiem wypłaty niektórych świadczeń przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników (nie dotyczy rolniczego świadczenia emerytalno – rentowego) oraz w ustawie o rentach strukturalnych w rolnictwie , m.in.

1)            tzw. części uzupełniającej emerytury rolniczej,

2)            okresowej emerytury rolniczej, lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, a także

3)            przyznania prawa do emerytury rolniczej tzw. wcześniejszej (po osiągnięciu niższego wieku emerytalnego (55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna),

4)            renty strukturalnej.

Definicja zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej - art. 28 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z jej treścią uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej, nie uwzględniając:

1) gruntów wydzierżawionych na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie nie będącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym (dzieckiem, wnukiem) lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c,

2) gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych,

3) gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

4) własności (udziału we współwłasności) nie ustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.

W świetle powyższego należy więc stwierdzić, iż nie spełnia warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej wydzierżawienie gospodarstwa rolnego synowi. Aby bowiem warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej został spełniony grunt winien być wydzierżawiony innej osobie niż wskazane w art. 28 ust. 4 pkt 1 a-d ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku wydzierżawienia gospodarstwa synowi należy liczyć się z tym, iż KRUS najprawdopodobniej odmówi wypłaty świadczenia, powołując się na okoliczność, iż w świetle ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie doszło do zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

Z poważaniem,

Aneta Zaleska

Adwokat