cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam

Proszę o pomoc w wyjaśnieniu poniższej kwestii.

 

Moja żona będąc panną otrzymała gospodarstwo rolne ( posiada nr producenta, korzysta z PROW, płaci KRUS) kótre jest tylko i wyłącznie jej własnością.

Na chwilę obecną jesteśmy małżeńswtem - ziemia jest nadal własnością tylko żony. Na dzień dzisiejszy chcemy sporządzić notarialną rodzielność majątkową - każda ze stron chce być nie zależna finansowo i posiadać odrebny majątek.

Czy w związku z tym ja, po sporządzeniu rozdzielności majątkowej moge zakupić grunt rolny tylko na swoją własność, prowadzić gospodarstwo rolne i otrzymać nr porducenta?

Czy mogę korzystać z programów PROW bez zgdody małżonki?

 

pozdrawiam

Adam Krośnicki

 

Witam serdecznie,

W dniu 23 października 2014 r.  Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności dalej: Ustawa ( Dz. U. z 2012 r., poz. 86 oraz z 2013 r., poz. 1537).

Celem nowych przepisów jest dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygnatura akt I P 40/12), w którym to Sąd uznał, iż przepis art. 12 ust. 4 Ustawy w zakresie, w jakim nie przewiduje dopuszczalności nadania osobnych numerów identyfikacyjnych każdemu z małżonków, w sytuacji gdy istnieje między nimi rozdzielność majątkowa i posiadają odrębne gospodarstwa rolne jest niezgodny z Konstytucją. Jednocześnie orzekł, iż przepis ten, we wskazanym zakresie traci moc obowiązującą z upływem 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu umożliwienia producentom rolnym starania się o unijne dopłaty w ramach prowadzonej przez Unię Europejską wspólnej polityki rolnej wprowadzono system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Przepis art. 12 ust. 1 Ustawy stanowi, iż jednocześnie z wpisem do ewidencji producentów nadaje się numer identyfikacyjny. Art. 12 ust. 4 Ustawy w jej dotychczasowym brzmieniu przewiduje zaś, iż w przypadku małżonków i podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Nadaje się go temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę.

W praktyce przepis ten rozumiany był w ten sposób, iż małżonkowie pomiędzy którymi istniał ustrój rozdzielności majątkowej i którzy posiadali i prowadzili odrębne gospodarstwa rolne, nie mogli otrzymać odrębnych numerów identyfikacyjnych. W praktyce oznaczało to zaś, iż tylko jeden z nich mógł się starać o dofinasowanie prowadzenia gospodarstwa ze środków unijnych i to tylko w stosunku do swojego gospodarstwa. Drugi z małżonków pozbawiony był natomiast takiej możliwości.

Znowelizowany art. 12 ust. 4 Ustawy stanowi zaś, iż w przypadku współposiadaczy gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Oznacza to, iż jeden numer identyfikacyjny będzie nadawany tylko w przypadku tych małżonków, którzy są współposiadaczami gospodarstwa rolnego. W sytuacji zaś małżonków prowadzących odrębne gospodarstwa rolne, każdy z małżonków będzie miał prawo do uzyskania osobnego numeru identyfikacyjnego, co zaś w konsekwencji umożliwi każdemu z nich ubieganie się na prowadzone przez siebie gospodarstwo o płatności z funduszy w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.

Jedyną przesłanką oceny w przedmiocie zasadności nadania dwóch odrębnych numerów identyfikacyjnych będzie, po wejściu w życie znowelizowanych przepisów, okoliczność posiadania i oddzielnego prowadzenia przez małżonków gospodarstwa rolnego, niezależnie od istniejących pomiędzy nimi stosunków majątkowych.

Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

W świetle powyższego, odpowiadając bezpośrednio na Pana pytanie – tak będzie mógł Pan posiadać i oddzielnie prowadzić gospodarstwo rolne i na tej postawie otrzymać odrębny od małżonki numer indentyfikacyjny, a w dalszej konsekwencji korzystać z dostępnych form dofinansowania dla prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego. Zaznaczyć należy, iż nie jest konieczne ustanawianie pomiędzy małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej. Istotny jest jedynie fakt samodzielnego prowadzenia odrębnego gospodarstwa rolnego stanowiącego całość gospodarczą, bez względu na istniejący pomiędzy małżonkami ustrój majątkowy małżeński.

Z poważaniem,

Aneta Zaleska

Adwokat