cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Czy wymiana dachu na budynku obory łącznie z krokwiami podlega pod ulgę inwestycyjną. Koszt takiej wymiany to ponad 36.000. Budynek był zbudowany w 1973roku.

 

Odpowiedź:

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061360969

Z opublikowanej na stronie internetowej (adres podany wyżej) USTAWY z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłoszonej w Dz.U. 2006 nr 136 poz. 969 w Artykule 13 zapisano:

 

„….. Art. 13*.

1. Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków

poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu,

hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących

ochronie środowiska;

2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł

energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

2. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu

od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy,

w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 % udokumentowanych

rachunkami nakładów inwestycyjnych.

3. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15

lat.

3a. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość

zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na

podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę

przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

4. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty

ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których

przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w

ust. 1.

…..”. *(cytowany tekst Ustawy).

Użyte przez Pana słowo „wymiana” ma inne znaczenie niż słowo „modernizacja” zapisane w ustawie i w związku z takim zapisem nie mógłby się Pan ubiegać o ulgę inwestycyjną. Modernizacja jest pojęciem szerszym i wiąże się z unowocześnieniem, podniesieniem np. walorów użytkowych, itp. Natomiast sama wymiana nie spełnia tego wymogu. Proponuję zasięgnąć informacji u „budowlańca”, bo może ta inwestycja spełnia te wymogi a tylko słowo „wymiana” zostało przez Pana zbyt potocznie potraktowane?

Gradka Ireneusz

CDR O/Radom