cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. pojęcia domownika i prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Pan Krzysztof B. właściciel gospodarstwa agroturystycznego o  pow. 11 ha prowadzi je razem z kobietą, którą zgłosił do KPUS jako domownika.

W imieniu dwojga nieletnich dzieci wystąpił o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, których nie może uzyskać od matki dzieci.

Jego wniosek został załatwiony negatywnie dlatego, że dochód z  gospodarstwa podzielony na trzy osoby (Pan Krzysztof + dwoje dzieci) przekracza próg dochodu uzasadniający przyznanie świadczeń.

 

PYTANIE:

Czy odmowa jest słuszna, skoro w gospodarstwie są cztery osoby ponieważ kobieta, którą przyjął pod swój dach jako domownika ma źródło utrzymania w dochodach z gospodarstwa w którym pracuje.

 

Uprzejmie odpowiadam:

Na pewno kobieta, z którą Pan Krzysztof prowadzi gospodarstwo nie jest członkiem rodziny.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł (art. 9 pkt. 2) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009, nr 1, poz.7 ze zm.).

Rodzina w rozumieniu art. 2 ust. 12 cyt. ustawy oznacza odpowiednio następujących członków rodziny:

       rodziców osoby uprawnionej,

         małżonka rodzica osoby uprawnionej,

         osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia oraz

         dziecko, które ukończyło 25 rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.)

  

Sędzia Irena Lis