cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników studenta studiów stacjonarnych

 

Pan Szymon N. pyta:

 

Czy student studiów stacjonarnych może być objęty ubezpieczeniem społecznym rolników?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

W określonych warunkach - studia nie wykluczają działalności rolniczej.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1997 r. nr 7, poz. 25 ze zm.) przewiduje, że rolnik może podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno - rentowemu z mocy ustawy lub na wniosek.

 

Zgodnie z art.7 cyt. wyżej ustawy:

1.      Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz art.16 ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu podlega z mocy ustawy:

1)   rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2)   domownik rolnika, o którym mowa w pkt. 1 - jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

2.      Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

W myśl art.16 ust. 2 cyt. ustawy ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się:

1.      innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli złożono wniosek o objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym,

2.      osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres, co najmniej 50 kwartałów,

3.      osobę pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową.

 

Przepisów ust.1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 2 nie stosuje się do osoby, która podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub ma ustalone prawo do emerytury lub renty, lub ma ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Sędzia Irena Lis