cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Rodzice rozważają przepisanie mi gospodarstwa które posiadają i tu moje pytania :

1.Rodzice nie mają wieku emerytalnego Ojciec 56 lat 33 lata ubezpieczenia w KRUS Mama 47 lat 23 lata ubezpieczona w KRUS. Czy po przepisaniu gospodarstwa zostaną bez środków do życia ?

 2.Czytałem w internecie o rentach strukturalnych ale podobno od 2017r. już ich nie będzie. Czy to prawda ?

3.Znalazłem informacje o emeryturze w zamian za przepisanie/wydzierżawienie gospodarstwa. Czy coś takiego istnieje ? Na jakich zasadach to działa?

 ________________________________________________________________________________________________________________

Odpowiedź:

Wg  ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników rodzice Pana nie osiągnęli wieku emerytalnego. ( art.19 ust. 1a i 1b).

Art. 19. 1. Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek emerytalny określony w ust. 1a i 1b;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat,

Rodzice nie spełniają warunku wieku.  Mama Pana nie spełnia również warunku 2 Rodzice nie otrzymają świadczeń emerytalnych.

 Odp. 2 Działanie „Renty strukturalne” objęte było  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 działanie takie nie występuje. Wszelkie wypłaty z takiego tytułu dotyczą ubiegłych ( PROW 2007-13)  zobowiązań.

Odp. 3.Myślę, że ma Pan na myśli poniższy przypadek.

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej  jest warunkiem wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej, okresowej emerytury rolniczej, lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy oraz jednym z warunków przyznania prawa do emerytury rolniczej tzw. wcześniejszej

Emeryt lub rencista, który nie chce wyzbywać się własności gospodarstwa rolnego, spełni warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli wydzierżawi gospodarstwo rolne innej osobie fizycznej lub prawnej. Z tym, że aby umowa dzierżawy mogła stanowić podstawę do wypłaty części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej - oprócz warunków określonych przepisami kodeksu cywilnego - musi spełniać warunki określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Art. 28 Ustawy:

Uważa się, że warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jest spełniony, jeśli: 

emeryt lub rencista wydzierżawił grunty na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków osobie niebędącej:

1) małżonkiem emeryta lub rencisty,

2) jego zstępnym (dzieckiem, wnukiem) lub pasierbem,

3) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

4) małżonkiem osoby wymienionej w podpunkcie drugim i trzecim;

Beata Filipiak

CDR Brwinów