cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:
Czy na podstawie poniższych danych jesteście mi państwo powiedzieć czy mogę zostać rolnikiem ?
Dwa lata temu odziedziczyłem gospodarstwo rolne w którym się urodziłem i cale życie pracowałem.
Chciałbym rozpocząć hodowlę alpak i kóz, jestem również pszczelarzem i hoduję kury.
33 lata pracuję na etacie i chciałbym zostać rolnikiem.
Mieszkam w woj. śląskim w gminie Jasienica :
 powierzchnia użytków rolnych ha fizycznym ogółem =1,0658 liczba ha przeliczeniowych = 0,9515 las = 0,0042 budynki mieszkalne = 63 m^2 garaż = 12 m^2

Odpowiedź:
Z informacji podanych przez Pana wynika, iż prowadzi Pan działalność rolniczą (pszczelarstwo, chów kur i kóz).  W myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r.  (Dz. U. 2016 poz.585) Art. 2 pkt.2 za gospodarstwo rolne uważa się gospodarstwo, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie mniejsza niż 1 ha. Artykuł 6 ust. 1 wspomnianej Ustawy mówi, że "za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres to gospodarstwo."  W myśl ww. przepisów można uznać, że jest Pan rolnikiem.

Anna Kowalska
CDR Brwinów