cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot: prawa do emerytury rolniczej

Mąż Pani X urodzony w 1950 r. od dzieciństwa mieszkał z rodzicami w gospodarstwie rolnym, które przejął od nich w 1998 r.

Od tamtej pory opłaca za siebie składki w KRUS.

 

PYTANIE:

 Czy w 2010 r. będzie mu przysługiwała emerytura rolnicza?

 

Uprzejmie odpowiadam:

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy 2 dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1997 r. nr 7, poz. 25 ze zm.

1.    Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia następujące warunki:

    osiągnął wiek emerytalny, wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, mężczyzny 65 lat;

    podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem a.rt.20

2.    Emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

       osiągnął wiek 55 lat jeśli jest kobietą, 60 lat, jeśli jest mężczyzną,

       podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat

       zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Pani X nie podała czy przed objęciem gospodarstwa Jej mąż podlegał jakiemuś ubezpieczeniu - dlatego proponuję ustalenie, zebranie odpowiedniej dokumentacji dla udowodnienia czy spełnia któryś z warunków art.20 cyt. ustawy.

 

1.      Do okresów ubezpieczenia wymaganych zgodnie z art.19 ust.1 pkt.2, ust.2 pkt.2 i ust.3 zalicza się okresy:

    podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990,

    prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983,

    od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisani emerytalnymi.

2.       Okresów, o których mowa w ust.1, nie zalicza się do okresów ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów.

Sędzia Irena Lis