cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. wysokości emerytury pracowniczej i rolniczej

 

Pani Anna podaje, że z tytułu umowy zlecenia opłacała składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie tych umów nie wykonuje. Pracuje w gospodarstwie rolnym.

 

PYTANIE:

1.      Czy w chwili podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę będzie musiała odprowadzać składki do ZUS?

2.      Czy składka będzie większa?

3.      Jaki wpływ na wysokość emerytury ma wysokość składki?

 

Uprzejmie odpowiadam:

1.      Art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11 poz.74 ze zm.) stanowi: Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami...

 

Obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne: pracownicy- od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku, (art.13)

 

2.      W myśl art.15 ust.1 cyt. ustawy wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w stopie procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych.

 

ust. 2 Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych grup płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków.

 

3.      Podstawę emerytury pracowniczej i renty stanowi ustalona w sposób określony w ust. 4 i 5 przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę, z uwzględnieniem ust. 6 i art.176 (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).

 

Emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rolnicza szkoleniowa składa się z części składkowej i części uzupełniającej, ustalonych zgodnie z art. 25 i 26 - o czym stanowi art. 24 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U, z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze  zm).

  

Sędzia Irena Lis