cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. opłat bezpośrednich - przy zmianie właściciela gruntu

 

Pan Piotr postawił kilka pytań związanych z dopłatami bezpośrednimi:

1.      Czy wraz ze zmianą właściciela gruntów przyznane wcześniej dopłaty przechodzą na nowego właściciela?

2.      Jak dokonać takiego przeniesienia i kiedy?

3.      W jakim terminie?

 

Uprzejmie wyjaśniam:

 

Odpowiedzi na pytania Pana Piotra znajdują się w ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z- 2008 r. nr 170, poz. 1051 ze zm.).

Zgodnie z art. 21 ust.1 cyt. ustawy w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, w rozumieniu art. 74 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 796/2004, jednolita płatność obszarowa lub płatność uzupełniająca, o które ubiega się przekazujący, są przyznawane przejmującemu, jeżeli:

1.      przekazanie zostało dokonane nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności,

2.      przejmujący złoży wniosek do dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.

 

Przejmujący we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2:

1.      podaje numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru:

2.      składa oświadczenie o objęciu posiadanie gruntów rolnych, wchodzących, w skład gospodarstwa rolnego.

3.      Przejmujący dołącza do wniosku umowę, na podstawie której grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały przekazane, lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

4.      Przejmujący składa wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek przez przekazującego.

5.      W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniu w sprawie przyznania płatności przejmujący wstępuje na miejsce przekazującego.

5a. V przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 74 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 796/2004, które zostało dokonane po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznacie płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej, płatności te przysługują przejmującemu, jeżeli są spełnione warunki do ich przyznania.

                                         

 Sędzia Irena Lis