cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. prawa do emerytury rolniczej

 

Mąż Pani Agnieszki od trzech lat pobiera rentę strukturalną. Ona w 2010 r. ukończy 55 lat.

 

PYTANIA:

  1. Czy po osiągnięciu 55 roku życia będzie miała prawo do wcześniejszej emerytury?
  2. Jaki to będzie miało wpływ na wysokość pobieranej przez męża renty strukturalnej?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

ad. pkt 1

W myśl art.19 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.) emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,

2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres, co najmniej 30 lat,

3. zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej.

 

ad. pkt 2

Do rozważenia przez męża Pani Agnieszki jest wystąpienie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zwiększenie jego renty strukturalnej po osiągnięciu przez Nią 55 lat życia.

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 109, poz. 750 ze zm.):

ust. 1 Wysokość renty strukturalnej stanowi 150% najniższej emerytury

ust.2 Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o 100% kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i są spełnione następujące warunki:

1. przekazane gospodarstwo rolne stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków,

2. oboje małżonkowie w dniu złożenia wniosku spełniali warunki do przyznania renty z wyjątkiem warunku określonego w § 4 pkt A

3. małżonek wnioskodawcy nie posiada własnych źródeł dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy parobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej, lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty.

ust.3 Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o kwotę określoną w ust.2 również w przypadku, osiągnięcia przez małżonka uprawnionego do renty strukturalnej wieku określonego w § 4 pkt.1 po dniu przekazania gospodarstwa rolnego. Przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

ust.4 Zwiększenie, o którym mowa w ust. 3 przyznaje się na wniosek uprawnionego do renty strukturalnej.

 Sędzia Irena Lis