cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot.

1. dopłat bezpośrednich

2. praw i obowiązków przejmującego grunty w zamian za rentę strukturalną.

 

Pan Tomasz M. lat 29 absolwent studiów technicznych, obecnie kontynuuje studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, (jednocześnie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i podlega ubezpieczeniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

PYTANIA:

1. Czy po przejęciu od rodziców gospodarstwa będzie mógł korzystać z promów przewidujących dotacje?

2. Czy posiadając w ubezpieczeniu społecznym  pracowników teść będzie  mógł przepisać na Niego gospodarstwo?

 

Uprzejmie odpowiada

 

ad . pkt. 1

Szczegółową  odpowiedź Pan Tomasz m. in.  ma  zawartą w Rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1443 ze zm.)

 

ad. pkt 2

§ 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 109, poz.750 ze zm.) dokładnie określa z kim może być zawarta umowa o przekazaniu użytków rolnych wchodzących w jego skład:

 

Przepis ten nie zawiera wymogu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Nie każdy właściciel gospodarstwa rolnego może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników.

W myśl art.7 i 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 291): ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno- rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny - jeżeli ten. rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 Sędzia Irena Lis