cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

dot. prawa pierwokupu należnego dzierżawcy.

Pan B. właściciel 9 ha gospodarstwa od trzech lat dzierżawi 1 ha.

Umowa nie była z zawierana w formie notarialnej.

Wydzierżawiający zmarł. Jego spadkobiercą jest gmina, która planuje wystawić dzierżawioną przez Pana B. działkę do sprzedaży.

PYTANIE:

Czy Panu B. przysługuje prawo pierwokupu?

Uprzejmie odpowiadam:

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. nr. 64, poz. 592 ze zm.) stanowi:

W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1. umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma pewną datę oraz była wykonywana, co najmniej 3 lata licząc od tej daty. (Nie ma wymogu zawarcia umowy dzierżawy w formie aktu notarialnego).

2. nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.

Sędzia Irena Lis 6 stycznia 2010