cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Pan Zbigniew jest dzierżawcą gruntu rolnego. Wydzierżawiający zmarł, nie pozostawił żadnych spadkobierców.

PYTANIE:

Jakie dzierżawca w tej sytuacji winien podjąć czynności, komu przekazywać czynsz itp.

Uprzejmie odpowiadam:

Każdy, kto ma interes w stwierdzeniu nabycia spadku - może wystąpić z odpowiednim wnioskiem.

Zgodnie z art.628 kpc do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku).

W braku powyższych podstaw sądem spadku jest są rejonowy dla m. st. Warszawy.

W myśl art. 935 § 3 kc w braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić lub ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Sędzia Irena Lis

6 stycznia 2010 r.