cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Pani B. w 2010 r. kończy 55 lat. Posiada 13 lat ubezpieczenia w ZUS i 22 lata w KRUS.

PYTANIE:

Czy będzie mogła skorzystać z emerytury rolniczej?

Uprzejmie odpowiadam:

W myśl art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2008 r. nr 50, poz. 291) emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat
  3. zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Art. 20 ust. 1, pkt 3 cytowanej ustawy do okresów ubezpieczenia wymaganych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 zalicza się o kresy od których zależy prawa do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Reasumując - nie ma przeszkód po stronie Pani B. wystąpienia z wnioskiem o wcześniejszą emeryturę rolniczą po osiągnięciu przez nią 55 roku życia.

Sędzia Irena Lis

6 stycznia 2010 r.