cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. dziedziczenia gospodarstwa rolnego i działu spadku

 

Mama Pani Danuty była właścicielką gospodarstwa rolnego o pow. 4.8 ha. Jej spadkobiercami jest-: mąż, który pobiera emeryturę rolniczą oraz trzy córki.

Gospodarstwo jest obecnie wydzierżawione. Na podstawie porozumienia między stronami umowa dzierżawy może być rozwiązana przed terminem.

Spadkobiercy planują pozostawić siedlisko a resztę gruntu sprzedać i dokonać równego podziału.

 PYTANIA:

 

1.      Czy sprzedanie gruntu z wyłączeniem siedliska nie spowoduje częściowego zawieszenia ojca prawa do emerytury?

2.      Czy przekształcenie 4.8 ha gruntu na dziadki budowlane miałoby wpływ na wysokość emerytury ojca?

3.      Z trzech córek spadkodawczyni - jedna z nich jest technikiem hodowli drobiu, pozostałe nie mają żadnych kwalifikacji rolniczych. Czy technik hodowli drobiu spełnia warunki do dziedziczenia gospodarstwa rolnego?

 

4.Jaki jest sposób uniknięcia podatku od nabycia praw spadkowych?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

ad pyt. 1

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu rolników Dz. U z 2008 r. nr 50, poz.291) wypłata emerytury rolniczej lub renty ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ust. 2-8, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą. Emeryt może zachować działkę siedliskową.

 

ad pyt. 2

Również przekształcenie gruntu rolnego na działki budowlane nie ma żadnego wpływu na wysokość pobieranej emerytury czy renty rolniczej.

 

ad. pyt._3

W myśl art.1059 kc spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeśli w chwili otwarcia  spadku:

1.      stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo

2.      mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo

3.      są małoletni bądź pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo

4.      są trwale niezdolni do pracy.

 

Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r. (Dz. U, nr 11, poz. 91) art.1059 kc jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, w którym odnosi nią do spadków otwartych  przed dniem ogłoszenia niniejszego  wyroku w Dzienniku Ustaw. Jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, w którym się odnosi do spadków otwartych od tego dnia tj. od 14 lutego 2001 r.

Reasumując - jeżeli mama Pani Danuty zmarła przed 14 lutego 2001 r. to Sąd Rejonowy ustala, który ze spadkobierców spełnia warunki wymienione w cyt. wyżej art.1059.

Natomiast - jeśli spadek otworzył się po 11 lutego 2001 r. gospodarstwo rolne dziedziczą wszyscy spadkobiercy.

Technik hodowli drobiu - spełnia warunki kwalifikacji zawodowych przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej.

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, na podstawie którego osoby należące do I-ej grupy podatkowej (rodzice - dzieci) są uwolnione od podatku.

 

 Sędzia Irena Lis