cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Przed 5 –ciu latami rodzice pana X przekazali gospodarstwo rolne  w całości  jednemu z kilkorga dzieci. Ta czynność była  związana z przyznaniem im renty strukturalnej.

Pytanie:

Czy teraz po upływie 5 lat może gospodarstwo ponownie być rozpisane na wszystkie dzieci.

Z chwilą podpisania aktu notarialnego, na podstawie którego siostra Pana  X stała się właścicielką gospodarstwa przekazanego jej przez rodziców – wyłącznie ona ma prawo
„w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą” (art.140 kc)

Pytanie Pana X jest postawione  prawdopodobnie ze złym zrozumieniem treści §7 ust.1 pkt.1 lit.d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej ramach działania „renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013(Dz.U.nrn109, poz. 750 ze zm), który stanowi, ze przejmujący gospodarstwo zobowiąże się do prowadzenia osobiście działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez okres co najmniej 5 lat. Trudno nie podzielić poglądu Stanisława Paszkowskiego „Renty strukturalne w rolnictwie” IRWiR PAN, Warszawa 2006 r. s.132 iż  „ celem użycia w rozporządzeniu wskazanego przepisu było przeciwdziałanie nadmiernej płynności gruntów włączonych do obrotu w ramach systemu rent strukturalnych, a także ich przejmowanie przez rolników bez głębszego umotywowania ekonomicznego, np. w zamiarze umożliwienia przekazującemu nabycia prawa do renty strukturalnej. Za jego umieszczeniem w omawianych przepisach przemawia również fakt finansowania rolniczego systemu rent strukturalnych z funduszu publicznych, a także uprawnienia przejmującego gospodarstwo rolne do korzystania z innych form wsparcia udostępnionych w ramach Wspólnej Polityki rolnej….”

Po upływie tych 5 lat wymienionych w cyt. wyżej przepisie przejmujący pozostaje bez żadnych ograniczeń właścicielem.

Sędzia Irena Lis