cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dot.ubezpieczenia społecznego rolników

Pani B.lat 55,staż pracy w gospodarstwie rolnym-26 lat,13lat ubezpieczenia społecznego w ZUS.

 

Pytanie: Czy okres podlegania ubezpieczeniu pracowniczemu może być zaliczony przy wniosku o wcześniejszą emeryturę rolniczą?

 

Uprzejmie odpowiadam:Do czasu nowelizacji ustawy z dnia20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników {Dz.U.z2008 r. nr.50,poz.291 ze zm}zgodnie z art.19 ust.2 emerytura rolnicza przysługiwała ubezpieczonemu rolnikowi, który spełniał następujące warunki:

1.osiągnął wiek 55lat,jeśli jest kobietą,albo 60 lat, jeśli mężczyzną,

2.podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej30 lat,

3.zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

 

 

W myśl art.20 ust.1 cyt ustawy, do okresów wymaganych wg. art.19 ust.1,pkt.2 i ust.2 pkt.2 zaliczało się okresy:

1.podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990

2.prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.

3.od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Przepisu ust.1 pkt.3 nie stosuje się do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.{art.46 ustawy z dnia21 listopada 2008 r o emeryturach kapitałowych Dz.U 228,poz.1507 } który obowiązuje od dnia 8 stycznia 2009 r. czyli Pani B. nie może mieć zaliczonego ubezpieczenia w ZUS, prawo do wcześniejszej emerytury rolniczej uzyska po udowodnieniu podlegania ubezpieczeniu przez 30 lat w KRUS.

 

 

Sędzia Irena Lis