cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pan M. ur. W 1948 roku ubezpieczony w KRUS na wniosek, posiada 1.05 ha fizycznego, 0,45 ha gruntu przeliczeniowego oraz 0,12 ha lasu.

Jest przekonany, że ma wystarczający okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników do otrzymania wcześniejszej emerytury.

  1. Czy w związku z emeryturą będzie musiał wyzbyć się gruntu?
  2. 2.Czy las jest doliczony do powierzchni gruntu rolnego?

 

Zgodnie z art.19 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników(Dz. U. z 2008 roku nr.50. poz.291 emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat jeśli jest mężczyzną
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat
  3. zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

W myśl art.28 ust. 4cyt ustawy uznaje się, że rencista lub emeryt zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnymi nie prowadzi działu specjalnego.

Skoro pan M. posiada 0.45 ha gruntu przeliczeniowego i 0.12 lasu nie jest właścicielem gospodarstwa rolnego.

Art.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz. u. z 2006 r nr 136, poz. 969 ze zm0 stanowi; za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art.1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej….

Powierzchnia gruntów zalesionych nie ma wpływu na wypłatę emerytury lub renty (art. 28 ust.4, pkt.2 ustawy o usr.)

Sędzia Irena Lis