cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
Prosze o wyrażenie opinni na nastepujacy temat
Rolnik trzyma obornik w olbrzymiej pryzmie na polu owymiarach10 m x 4 m x 3 m
Dodatkowo rzecz dzieje sie ma obszarze natura 2000
Szanowna Pani:
 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu [Dz. U. z 2007 Nr 147, poz. 1033] do przechowywania obornika na nieprzepuszczalnych płytach zobowiązani są rolnicy prowadzący chów lub hodowlę:
  • drobiu - powyżej 40 000 stanowisk,
  • świń o wadze powyżej 30 kg - powyżej 2 000 stanowisk,
  • macior - powyżej 750 stanowisk.
jak również rolnicy, których gospodarstwa położone są na tzw. OSN -ach, tj. obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (odwołuje się do tego art. 1 ust. 2 cytowanej powyżej ustawy).
 
Jeżeli pryzma o wymiarach 10x4x3 m jest tylko jedna, to podejrzewam, że skala produkcji trzody jest wielokrotnie niższa od wyszczególnionej powyżej.
Prowadząc chów lub hodowlę o niżej ilości stanowisk, lub innych gatunków zwierząt (np. bydła) rolnik może przechowywać obornik w pryzmach polowych, chyba że gospodarstwo jest zlokalizowane na obszarach OSN.
 
W kwestii obszarów Natura 2000.
Dla obszarów Natura 2000 nie zostały jeszcze ustanowione PLANY ZADAŃ OCHRONNYCH, które sprecyzują szczegółowe zakazy i nakazy dla obszaru. Należy jednak podkreślić, że  zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami] zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
 
Nie wiedząc o jaki obszar chodzi, nie potrafię wyrazić opinii, czy możliwe jest żeby pryzma obornika mogła negatywnie wpłynąć na gatunki dla których obsza został wyznaczony. Np. niektóre obszary N2000 w Polsce zostały wyznaczone w celu ochrony nietoperzy. Nie sądzę, by pryzmy obornika mogły negatywnie wpływać na stan ich populacji.
 
Za ochronę obszarów N2000 odpowiada Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska właściwa dla danego województwa i tam można kierować pytanie w kwesti ustalenia potenclnego wpływu na dany obszar Naura 2000, precyzując nazwę obszaru i charakter danego działania czy zamierzenia.
 
Krzysztof Pałkowski
PODR Gdańsk