cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. ubezpieczenia społecznego rolników, prowadzących. jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Pan Krzysztof, właściciel gospodarstwa 5 ha, prowadzi od kilkunastu lat pozarolniczą działalność gospodarczą. Podlega ubezpieczeniu społecznemu w ZUS.

 

PYTANIE:

Czy jest możliwe żeby podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS?

 

Uprzejmie odpowiadam:

Jeżeli będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie przez okres, co najmniej 3 lat i nadal kontynuował pozarolniczą działalność gospodarczą - może pozostać w tym ubezpieczeniu, po spełnieniu jednocześnie warunków wymienionych w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DZ. U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.):

1.   Złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolnicze j działalności gospodarczej współpracy przy tej działalności,

2.   jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych, powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub dziale specjalnym,

3.   nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,

4.   nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych

5.   kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła kwoty granicznej ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej  „Monitor Polski”

Sędzia Irena Lis