cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Pani Anna planuje przekazać gospodarstwo rolne wraz z budynki w zamian za rentę strukturalną, z tym, że budynek stanowi współwłasność.

W jaki sposób współwłaściciel może dochodzić swoich praw?

Zgodnie z art.210 kc każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności, która może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej chyba, że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości (art.211 kc).

Najkorzystniejsze jest zniesienie współwłasności na osnowie ugody w trybie notarialnym :mniejsze kosty, satysfakcja dla wszystkich stron.

Jeżeli współwłaściciele nie będą mogli w tej materii porozumieć się - pozostaje zniesienie współwłasności na mocy orzeczenia sądowego: (art.212 kc)

- wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne.

- rzecz, która nie daje się podzielić, może być stosownie do okoliczności przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana.

Jeżeli zostały ustalone dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość termin odsetek a także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą przekraczać dziesięciu lat.

 

Sędzia Irena Lis