cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Pani K. jest właścicielką gruntu o pow. 1.68 ha położonego w woj. świętokrzyskim a działalność pozarolniczą chciałaby prowadzić w woj. Śląskim. Na razie do końca 2010 r podlega ubezpieczeniu pracowniczemu ale od 2011 r planuje opłacać składki KRUS.

 

Rolnik może jednocześnie prowadzić gospodarstwo rolne i działalność gospodarcza pozarolniczą – pozostać w ubezpieczeniu rolniczym, jeżeli podlega ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie co najmniej przez trzy lata spełni jednocześnie następujące warunki:

  1. złoży w kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej,
  2. jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny.
  3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym
  4. nie ma ustalonego prawa do renty lub emerytury albo do świadczeń ubezpieczeń społecznych
  5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w Dzienniku Urzędowym Rz. Polskiej (art.5a ustawy z dnia 20 .12 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz. U. z 2008r. nr 50, poz.191). Prezes kasy ogłasza w Monitorze ustalona przez Radę Rolników wysokość miesięcznej składki na jeden lub kilka kolejnych kwartałów, co najmniej 14 dni przed pierwszym dniem danego kwartału. ( art.8, est.4 cyt. Ustawy).

Sędzia Irena Lis