cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 Jestem rolnikiem z Lubelszczyzny. otrzymałem 5 ratę wsparcia dla 
gospodarstw niskotowarowych. w jaki sposób mam udokumentować osiągnięcie 4 
ESU, za pomocą jakich dokumentów i w jakim terminie należy je przedłożyć w 
Agencji.
Witam,
z informacji uzyskanych w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa wynika, iż na chwilę obecną nie musi Pan składać
żadnych dokumentów po otrzymaniu 5 płatności dla gospodarstw
niskotowarowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia
2004 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów
wiejskich (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 286 poz. 2870),
§ 14. Producent rolny, któremu przyznano płatność dla gospodarstwa
niskotowarowego, przechowuje, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, dokumenty
potwierdzające realizację przedsięwzięć określonych w planie rozwoju
gospodarstwa niskotowarowego oraz dokumenty handlowe w rozumieniu
rozporządzenia 4045/89/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli
przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu
finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej i uchylającego dyrektywę 77/435/EWG (Dz. Urz. WE L 388 z
30.12.1989, z późn. zm.)1), związane z przyznaną płatnością.

Pozdrawiam
Anna Kowalska
Zespół Systemów Produkcji Rolnej
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie