cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. warunków niezbędnych do uzyskania dotacji z programu „Młody rolnik”

 

Pan X technik agrobiznesu ze specjalizacją: produkcja rolnicza wie, że ojciec zamierza przekazać mu gospodarstwo rolne. Planuje wykonywanie zawodu na podstawie umowy o pracę - ubezpieczenie w ZUS.

 

PYTANIE:

 

Czy może jednocześnie pracować w jakiejkolwiek firmie, podlegać ubezpieczeniu w ZUS, prowadzić gospodarstwo rolne i korzystać z programów pomocowych m. in. „Młody rolnik”?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

Łączenie wykonywania zawodu na podstawie umowy o pracę z prowadzeniem gospodarstwa rolnego zależy od bardzo wielu czynników takich jak: umiejętności organizacyjne zainteresowanego, wielkość gospodarstwa, odległość jego położenia od miejsca zatrudnienia, profil produkcyjny itp.

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 1, ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników(Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 ze zm.) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

 

Natomiast interesująca Pana X sprawa skorzystania z pomocy finansowej w ramach programu „Młody rolnik” jest szczegółowo uregulowana Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ranach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1443).

 

Obejmując gospodarstwo rolne od ojca, Pan X musi podjąć decyzję co  do wyboru ubezpieczenia społecznego skoro chce występować o przyznanie dotacji bowiem § 2 ust. 5 cyt. Rozporządzenia stanowi, że pomoc finansowa w  ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” jest przyznawana osobie fizycznej, która została ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu rolników jako rolnik lub małżonek rolnika, lub z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

 

 Sędzia Irena Lis