cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Pan Paweł absolwent Uniwersytetu Technologicznego planuje wydzierżawić ziemię, założyć hodowlę ślimaków, jednocześnie podjął zatrudnienie poza rolnictwem na podstawie umowy o pracę. Podlega ubezpieczeniu a Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

  1. Czy umowa dzierżawy musi spisana być u notariusza?
  2. Jakiemu będzie podlegał ubezpieczeniu łącząc pracę na podstawie umowy o pracę z prowadzeniem gospodarstwa rolnego?

1.Zawarcie umowy dzierżawy nie wymaga trybu notarialnego. Taka umowa pisemna winna szczegółowo określać

- przedmiot dzierżawy

- czas trwania umowy

- wysokość oraz sposób płacenia czynszu.

2. Zgodnie z art.7 i 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990roku o ubezpieczeniu społecznym rolników(Dz.U. z 2008r nr.291. poz.50 ze zm) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1ha przeliczeniowego lub dział specjalny i domownik rolnika, o którym mowa w punkcie 1 jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Sędzia Irena Lis