cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Pan X właściciel gospodarstwa rolnego o pow. Ok. 8,5 ha, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Obecnie pracuje w Irlandii. Posiada średnie wykształcenie ekonomiczne. Za rok jego ojciec wystąpi z wnioskiem o rentę strukturalną, planuje swoje gospodarstwo przekazać Panu X.

 

Zgodnie z § 7 ust.2pkt.4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 19 czerwca w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Renty strukturalne objętego PROW na lata 2007 – 2013 (Dz.U. nr 109, poz.750 ze zm.)osoba fizyczna posiada kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust.1lit.b, jeżeli ma wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze inne niż rolnicze i ci najmniej 5-letni staż pracy. Za staż pracy w w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku, w którym osoba przejmująca gospodarstwo rolne podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników(§ 7 ust.3). Sam fakt pracy poza polską przed przejęciem gospodarstwa nie dyskwalifikuje następcy rolnika.

Sędzia Irena Lis