cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników

 

Pan A. właściciel 1.07 ha w latach 2003-2008 był studentem i nie płacił składek z tytułu ubezpieczenia społecznego

PYTANIE:

 Czy za ten okres powinien uregulować należność z tytułu składek?

Uprzejmie odpowiadam:

 

Z mocy ustawy zgodnie z art. 7 i 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu rolnik podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno rentowemu, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, domownik rolnika, o którym mowa w pkt. 1 -jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytur;- lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Każdy ubezpieczony obowiązany jest  regulować składki.

 

W myśl art. 24 ust. pkt.4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11 poz. 74) należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust.5-5d.

Sędzia Irena Lis