cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. premii dla młodego rolnika.

 

Czy w skład gospodarstwa rolnego, którym dysponuje rolnik dla otrzymania premii mogą wchodzić również grunty dzierżawione?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

Problematyka premii dla młodego rolnika jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1443 ze zmianami).

 

Odpowiedź na pytanie Pana Mariusza jest zawarta w § 3 ust. 5 cyt. Rozporządzenia.

Przy ustalaniu minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie, o której mowa w § 2 ust. 1, pkt. 1 lit. a, tiret pierwsze sumuje się powierzchnię użytków rolnych stanowiących przedmiot:

1. własności,

2. użytkowania wieczystego,

3. dzierżawy z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na czas nieoznaczony lub na okresu, co najmniej 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o płatność, o którym mowa w § 16, z tym że w przypadku osób fizycznych, o których mowa w § 7 ust. 1, na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 6 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

 

Sedzia Irena Lis