cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam

 

 

W  trakcie tegorocznego naboru wniosków do programu Młody rolnik minister rolnictwa obiecywał, że rolnicy z województw w których nie ma możliwości dzierżawy ziemi od Skarbu Państwa będą mogli  uzupełnić wielkość gospodarstwa do średniej krajowej o dzierżawę od rolników. Czy to weszło w życie?

Woj. małopolskie

 

Odpowiedź: Tak.

Poniżej przedstawiam informację ze strony MRiRW z dnia 15.10.2010 r.

źródło: http://www.minrol.gov.pl/index.php/pol/content/download/18760/97177/file/index.php?/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Ulatwianie-startu-mlodym-rolnikom2

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki w dniu 13 października br. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Zmiana wprowadzona podpisanym rozporządzeniem ma na celu ułatwienie młodym rolnikom spełnienia kryterium minimalnej powierzchni gospodarstwa.

Zmiana ta umożliwia zaliczenie do wymaganego areału użytków rolnych w gospodarstwie, gruntów będących przedmiotem dzierżawy od podmiotów prywatnych, w tym m.in. od osób fizycznych, pod warunkiem, że umowa dzierżawy została zawarta na okres co najmniej 10 lat oraz ma formę aktu notarialnego albo datę pewną, tj. datę poświadczoną przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie również w odniesieniu do osób, które przed dniem wejścia w życie nowelizacji otrzymały decyzję o przyznaniu pomocy z zastrzeżeniem dopełnienia warunku nabycia gospodarstwa wskazanego w biznesplanie (o ile nie upłynął termin 180 dni od dnia doręczenia tej decyzji) lub decyzję nakładającą obowiązek spełnienia, do dnia upływu 3 lat od dnia doręczenia tej decyzji, warunku minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie, nie mniejszej niż średnia krajowa (dotyczy beneficjentów z województw, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest niższa od średniej krajowej). Możliwość zgromadzenia wymaganej powierzchni użytków rolnych poprzez zawarcie umowy dzierżawy „prywatnej” będą mieli zatem nie tylko wnioskodawcy, którzy przed dniem wejścia w życie nie otrzymali jeszcze decyzji o przyznaniu pomocy, lecz również beneficjenci, którzy na mocy takiej decyzji zobowiązani zostali do powiększenia areału własnego gospodarstwa.”

Link do strony z Rozporządzeniem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2010 r.:

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Legislacja-PROW-2007-2013/Dzialanie-Ulatwianie-startu-mlodym-rolnikom

I.Gradka CDR O/Radom