cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam Serdecznie

Jestem rolnikiem z Lubelszczyzny. w roku 2010 otrzymałem 5 ratę wsparcia dla
gospodarstw niskotowarowych. Interesuje mnie czy ciążą jeszcze na mnie
jakieś zobowiązania dotyczące rozliczenia z agencją ewentualnie
udokumentowanie osiągnięcia zaplanowanych 4 ESU.

 Z góry dziękuje za odpowiedź

Odpowiedź:

Stan prawny na dzień dzisiejszy – 01.03.2011 r. regulują następujące akty prawne:

  • Traktat Akcesyjny, rozdział IXa, art. 33b oraz Załącznik II Rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 – poz. 2 wykazu Aktów Ogólnych;
  • Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 wraz z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 286, poz. 2870)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 93, poz. 781 i 782)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji (Dz. U. Nr 175, poz. 1464)

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Dz.U. 2004 r. Nr 286, poz. 2870, Dz.U. 2005 r. Nr 93, poz. 781

„ ……………………………………………………………………………………………..

§ 10. Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego podlega wstrzymaniu i zwrotowi, jeżeli producent rolny przeniósł własność gospodarstwa niskotowarowego przed upływem 5 lat od dnia przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, z zastrzeżeniem § 11.

§ 11. 1. W przypadku gdy w okresie 5 lat od dnia przyznania płatności nastąpi przeniesienie własności gospodarstwa niskotowarowego na rzecz następcy producenta rolnego, któremu przyznano rentę strukturalną, płatność dla gospodarstwa niskotowarowego przysługuje temu następcy, jeżeli w terminie 35 dni od dnia przeniesienia własności tego gospodarstwa złoży oświadczenie, w którym zobowiąże się do:
 1) realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego oraz
 2) nieprzenoszenia własności tego gospodarstwa
 - do końca okresu objętego zobowiązaniem poprzedniego właściciela tego gospodarstwa.
2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
 1) umowę sprzedaży lub inną umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności gospodarstwa niskotowarowego, oraz
 2) kopię decyzji przyznającej płatność dla gospodarstwa niskotowarowego poprzedniemu właścicielowi tego gospodarstwa.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność dla gospodarstwa niskotowarowego nie podlega zwrotowi. 

§ 12. Przyznana producentowi rolnemu płatność dla gospodarstwa niskotowarowego nie podlega zmniejszeniu ani zawieszeniu.

§ 13. 1. Wstrzymanie płatności dla gospodarstwa niskotowarowego następuje na podstawie decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania producenta rolnego.
2. Zwrot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków z tytułu płatności dla gospodarstwa niskotowarowego następuje na zasadach i w trybie określonych w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

§ 14. Producent rolny, któremu przyznano płatność dla gospodarstwa niskotowarowego, przechowuje, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, dokumenty potwierdzające realizację przedsięwzięć określonych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego oraz dokumenty handlowe w rozumieniu rozporządzenia 4045/89/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylającego dyrektywę 77/435/EWG (Dz. Urz. WE L 388 z 30.12.1989, z późn. zm.), związane z przyznaną płatnością.

………………………………………………………………………………………………………………”.

Ww rozporządzenie podaje warunek kiedy rolnik nie spełni wymogów. Jeżeli przeniesie własność gospodarstwa przed upływem 5 lat od dnia przyznania płatności w sytuacjach innych niż opisano w § 11. 1.

Z informacji uzyskanych w ARiMR wynika, że na dzień dzisiejszy rolnik musi spełnić warunek określony w rozporządzeniu czyli nieprzenoszenia własności gospodarstwa i oczywiście zapis w § 14 dotyczący przechowywania dokumentacji. Nie ma innych zobowiązań ciążących na rolniku, nie ma także potrzeby dokumentowania osiągnięcia np. 4 ESU.

I.                   Gradka CDR O/Radom