cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

WITAM! PROSZĘ O POMOC
Mam taki problem moja mama przepisała gospodarstwo mojemu szwagrowi ( on już posiada na siebie pole) w sumie to we wniosku jest tak napisane, PRZEJMUJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE NA POWIEKSZĘNIE POSIADANEGO GOSPODARSTWA.

Plan „niskotowarówki”  byl na 5 lat, co w tej sytuacji. Czy mama musi zwrócić te pieniądze z 4 lat czy szwagier może starać się oto, że on będzie kontynulował ten plan przez ten ostatni rok. Bo zwracać tyle pieniędzy to nie jest sztuka. Przecież zainwestowane było w maszyny. Proszę o pomoc w tej sprawie

Odpowiedź:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich  Dz.U. 2004 r. Nr 286, poz. 2870

„ ……………………………………………………………………………………………..

§ 10. Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego podlega wstrzymaniu i zwrotowi, jeżeli producent rolny przeniósł własność gospodarstwa niskotowarowego przed upływem 5 lat od dnia przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, z zastrzeżeniem § 11.

§ 11. 1. W przypadku gdy w okresie 5 lat od dnia przyznania płatności nastąpi przeniesienie własności gospodarstwa niskotowarowego na rzecz następcy producenta rolnego, któremu przyznano rentę strukturalną, płatność dla gospodarstwa niskotowarowego przysługuje temu następcy, jeżeli w terminie 35 dni od dnia przeniesienia własności tego gospodarstwa złoży oświadczenie, w którym zobowiąże się do:
 1) realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego oraz
 2) nieprzenoszenia własności tego gospodarstwa
 - do końca okresu objętego zobowiązaniem poprzedniego właściciela tego gospodarstwa.
2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
 1) umowę sprzedaży lub inną umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności gospodarstwa niskotowarowego, oraz
 2) kopię decyzji przyznającej płatność dla gospodarstwa niskotowarowego poprzedniemu właścicielowi tego gospodarstwa.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność dla gospodarstwa niskotowarowego nie podlega zwrotowi. 

§ 12. Przyznana producentowi rolnemu płatność dla gospodarstwa niskotowarowego nie podlega zmniejszeniu ani zawieszeniu.

§ 13. 1. Wstrzymanie płatności dla gospodarstwa niskotowarowego następuje na podstawie decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania producenta rolnego.
2. Zwrot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków z tytułu płatności dla gospodarstwa niskotowarowego następuje na zasadach i w trybie określonych w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

§ 14. Producent rolny, któremu przyznano płatność dla gospodarstwa niskotowarowego, przechowuje, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, dokumenty potwierdzające realizację przedsięwzięć określonych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego oraz dokumenty handlowe w rozumieniu rozporządzenia 4045/89/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylającego dyrektywę 77/435/EWG (Dz. Urz. WE L 388 z 30.12.1989, z późn. zm.), związane z przyznaną płatnością.

………………………………………………………………………………………………………………”.

Ww rozporządzenie podaje warunek kiedy rolnik nie spełni wymogów. Jeżeli przeniesie własność gospodarstwa przed upływem 5 lat od dnia przyznania płatności w sytuacjach innych niż opisano w § 11. 1.

Natomiast w rozporządzeniu MRiRW do Rent Strukturalnych (Dz. U. nr 131, poz. 886 z dnia 16 lipca 2010 roku) wprowadzono definicję następcy, zgodnie z którą następca to osoba przejmująca gospodarstwo rolne, która rozpoczyna działalność rolniczą po raz pierwszy z dniem przejęcia gospodarstwa rolnego od producenta rolnego ubiegającego się o rentę strukturalną i której do dnia wydania decyzji o przyznaniu renty strukturalnej zostanie przyznana pomoc w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom";

W publikacji zamieszczonej na stronie internetowej MRiRW adres poniżej:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Plan-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich/Dzialania-PROW/Plan-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-Dzialanie-2:

 „Przewodnik wspieranie gospodarstw niskotowarowych” jest też taki zapis:

Rolnik, po otrzymaniu decyzji przyznającej płatność, nie może przed upływem 5 lat od dnia przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego przenieść własności tego gospodarstwa (czyli np. sprzedać). Jeśli rolnik pozbędzie się gospodarstwa przed upływem 5 lat od otrzymania premii, będzie musiał zwrócić wszystkie otrzymane środki w ramach tego działania. Obowiązek ten nie dotyczy przekazania gospodarstwa rolnego następcy w ramach renty strukturalnej.

Według mnie szwagier nie spełnia definicji następcy.

Informacje takie uzyskałem też w jednym z biur powiatowych ARiMR.

Czyli mama musi zwrócić pieniądze!

 

I.       Gradka CDR O/Radom