cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam Proszę o informację w sprawie budowy kurnika

- jaka powinna być odległość kurnika od obiektów użyteczności publicznej bardzo proszę o podanie aktualnych akt. prawnych

 Informacja ta jest mi niezbędna ponieważ w okolicy gdzie mam swó sklep spożywczy sąsiad postanowił zbudować kurniki z kaczkami. Obowiam się, o stratę klientów która będzie spowodowana nieznośnym fetorem zwłaszcza w okresie letnim.

Z góry dziękuję za odpowiedz.

Witam,
przy inwestycjach mogących w świetle obowiązującego prawa pogorszyć stan środowiska naturalnego, a do takich zalicza się fermy drobiu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 257 poz. 2573) z późn. zm. (Dz. U. Nr 213/ 2010, poz. 1397) , w przypadku gdy obsada przekracza 210 DJP obowiązkowy jest raport o wpływie na środowisko, który może stanowić podstawę do wydania Tzw. "zintegrowanego pozwolenia" na Prowadzenie działalności zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska naturalnego z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr 62, poz. 627 oraz Nr 115 poz. 1229. W szczególnych przypadkach raport taki może być wymagany już przy obsadzie przekraczającej 40 DJP w granicach administracyjnych miast, w obrębie zwartej zabudowy wsi, w odległości mniejszej niż 100m od terenów mieszkaniowych, bądź innych zabudowanych ( z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt), terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zurbanizowanych niezabudowanych lub na terenach objetych formami ochrony przyrody, lub odpowiednio 60 DJP na pozostałych obszarach.
Specyfika chowu kaczek wymaga lokalizacji ferm z dala od innych obiektów użyteczności publicznej. Zaleca się więc dodatkowo zachowanie odległości minimum:
-500 m od osiedeli mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej,
- 50 m od dróg publicznych i torów kolejowych.
 
Pozdrawiam.
Anna Kęszycka
CDR O/Poznań