cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam,
8.02.2007 to data otrzymania decyzji o przyznaniu mi płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, a 5.04.2007 to data otrzymania pierwszej raty płatności. Pracownik ARiMR twierdzi, że dopiero po 5.04.2007 mogę przenieść własność gospodarstwa na inną osobę. Moim zdaniem otrzymanie decyzji jest datą wiążąca, która kończy pięcio letni okres programu. Moje pytanie brzmi, kto ma rację ?
pozdrawiam


Odpowiedź:

Stan prawny na dzień: 11.01.2011 r. regulują następujące akty prawne:

  • Traktat Akcesyjny, rozdział IXa, art. 33b oraz Załącznik II Rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 – poz. 2 wykazu Aktów Ogólnych;
  • Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 wraz z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 286, poz. 2870)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 93, poz. 781 i 782)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc finansową na działanie wspieranie gospodarstw niskotowarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 119 i 120)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 „ ……………………………………………………………………………………………..

§ 10. Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego podlega wstrzymaniu i zwrotowi, jeżeli producent rolny przeniósł własność gospodarstwa niskotowarowego przed upływem 5 lat od dnia przyznania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, z zastrzeżeniem § 11.

§ 11. 1. W przypadku gdy w okresie 5 lat od dnia przyznania płatności nastąpi przeniesienie własności gospodarstwa niskotowarowego na rzecz następcy producenta rolnego, któremu przyznano rentę strukturalną, płatność dla gospodarstwa niskotowarowego przysługuje temu następcy, jeżeli w terminie 35 dni od dnia przeniesienia własności tego gospodarstwa złoży oświadczenie, w którym zobowiąże się do:
 1) realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego oraz
 2) nieprzenoszenia własności tego gospodarstwa
 - do końca okresu objętego zobowiązaniem poprzedniego właściciela tego gospodarstwa.
2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
 1) umowę sprzedaży lub inną umowę, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności gospodarstwa niskotowarowego, oraz
 2) kopię decyzji przyznającej płatność dla gospodarstwa niskotowarowego poprzedniemu właścicielowi tego gospodarstwa.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność dla gospodarstwa niskotowarowego nie podlega zwrotowi. 

………………………………………………………………………………………………………………”.

Ww rozporządzenie podaje warunek kiedy rolnik nie spełni wymogów. Jeżeli przeniesie własność gospodarstwa przed upływem 5 lat od dnia przyznania płatności w sytuacjach innych niż opisano w § 11. 1. Na podstawie tego stanu prawnego należy stwierdzić, że 5-letni okres liczony jest od daty wydania decyzji o przyznaniu płatności!!!

I.                   Gradka CDR O/Radom