cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pan Stefan I. bezrobotny, właściciel 1 ha gruntu ma pytanie:

 

Czy może zostać ubezpieczony w KRUS?

 

Uprzejmie odpowiadam:

Ubezpieczeniu społecznemu rolników można podlegać z mocy ustawy lub na wniosek.

 

Zgodnie z art.7 i 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1997 r. nr 7, poz. 25 ze zm.) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno-rentowemu podlega z mocy u s t a-w y:

1. rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2. domownik rolnika, o którym mowa w pkt.1

- jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się rolnika lub domownika, jeżeli jego działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się:

1. innego domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli złożono wniosek o objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym,

2. osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 50 kwartałów,

3. osobę, pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do prac- jako rentę okresową.

 

Irena Lis

2 lipca 2009