cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Aktualnie przygotowuję się do przekazania części gospodarstwa ponieważ złożyłam do KRUS wniosek o emeryturę w wieku 60 lat (kobieta).

Proszę o informację, czy pozostawiając sobie 3,9 ha fizycznego, tj. 0,9 ha przeliczeniowego KRUS przyzna mi emeryturę wraz z częścią uzupełniającą.

Z poważaniem  woj. łódzkie

Odpowiedź:

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej

Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej warunkiem wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i jednym z warunków przyznania prawa do emerytury rolniczej w obniżonym wieku emerytalnym

Uzyskanie prawa do rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego wiąże się ze spełnieniem warunku podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres oraz wieku (w przypadku emerytury rolniczej) lub całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (w przypadku renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy). Uzyskanie prawa do rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego nie zależy więc od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, z wyjątkiem emerytury rolniczej w wieku do 5 lat niższym od emerytalnego. Natomiast, jeżeli emeryt lub rencista lub  jego małżonek jest właścicielem (współwłaścicielem) albo ma w swoim posiadaniu gospodarstwo rolne, wypłata emerytury lub renty rolniczej ulega częściowemu zawieszeniu (zawieszenie wypłaty dotyczy części uzupełniającej emerytury lub renty, a w przypadku świadczeń przyznanych przed 1.01.1991 r. części stanowiącej 95% emerytury podstawowej).

Instytucja zawieszenia wypłaty emerytury lub renty rolniczej w przypadku prowadzenia przez świadczeniobiorcę działalności rolniczej została uregulowana w art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przepis ten w sposób wyczerpujący precyzuje zasady zawieszania rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, a ust. 4 tego artykułu definiuje zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej na potrzeby tej zawieszalności.

W myśl tej ustawowej definicji, uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej, nie uwzględniając:

1. gruntów wydzierżawionych na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie nie będącej:

    a. małżonkiem emeryta lub rencisty,

    b. jego zstępnym (dzieckiem, wnukiem) lub pasierbem,

    c. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

    d. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c,

2. gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych,

3. gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

4. własności (udziału we współwłasności) nie ustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Jeżeli zatem w posiadaniu emeryta (rencisty) będzie nadal gospodarstwo rolne o podanej wyżej powierzchni i nie zajdą okoliczności przedstawione wyżej w punktach od 1 do 4, musi on liczyć się z tym, że nie otrzyma w pełnej wysokości emerytury lub renty rolniczej bądź nie uzyska prawa do emerytury rolniczej w obniżonym wieku emerytalnym.

Zatem przy ocenie, czy nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej (a w konsekwencji – czy jest możliwość wypłaty części uzupełniającej świadczenia emerytalno-rentowego bądź uzyskania prawa do emerytury rolniczej w wieku obniżonym), KRUS stosuje przepis artykułu 28 ust. 4 ustawy  o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Chcąc spełnić warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, emeryt (rencista) powinien przenieść własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę.

 

Podsumowując – w myśl ustawy jeżeli będzie Pani posiadać gospodarstwo rolne o pow. 1 ha fizycznego należy się liczyć z tym, że KRUS nie wypłaci Pani emerytury w pełnej wysokości.

 

I.       Gradka CDR O/Radom