cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Zakupiłam dojarkę przewodową, założyłam płytki w dojarni i wylałam beton na stół paszowy.

Na wszystko mam faktury vat. Czy przysługuje mi ulga inwestycyjna w podatku rolnym?

Jestem z województwa wielkopolskiego. Pozdrawiam.

Odpowiedź:http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061360969

Z opublikowanej na stronie internetowej (adres podany wyżej) USTAWY z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłoszonej w Dz.U. 2006 nr 136 poz. 969 w Artykule 13 zapisano:

„….. Art. 13*.

1. Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatkówponiesionych na:1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu,hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służącychochronie środowiska;2) zakup i zainstalowanie:a) deszczowni,b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródełenergii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).2. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniuod należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy,w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 % udokumentowanychrachunkami nakładów inwestycyjnych.3. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15lat.3a. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokośćzobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji napodatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotęprzyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.4. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwotyulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od którychprzyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone wust. 1.…..”. *(cytowany tekst Ustawy).W przedstawionej sytuacji wynika, że może się Pani ubiegać o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym w zakresie dotyczącym modernizacji budynku inwentarskiego składając odpowiedni wniosek w urzędzie gminy wraz z załącznikami m.in. zestawienie poniesionych kosztów inwestycyjnych, faktury. Gradka Ireneusz CDR O/Radom