cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Mama Pani Małgorzaty ma 51 lat życia. Od 25 lat podlega ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Od 16 roku życia pracuje w gospodarstwie rolnym.

Pytanie:

Czy mama ma prawo starać się o jakiekolwiek świadczenie?

Z tytułu ubezpieczenia emerytalno rentowego przysługują następujące świadczenia:

1. emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy,

2. renta rolnicza szkoleniowa,

renta rodzinna,

emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

dodtki do emerytur i rent, o których mowa w pkt.1 - 4

6zasiłek pogrzebowy.

Świadczeniami z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego są:

1. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci na skutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choby zawodowej

2. zasiłek chorobowy

3. zasiłek macierzyński

Każde z tych świadczeń może być przyznane po spełnieniu określonych warunków.

Irena Lis