cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Gospodarstwo, które jest współwłasnością moją, ojca i moich dwóch braci dzierżawi od nas moja bratowa, która żyje w konkubinacie z moim bratem.

Ja z żoną i dzieckiem też mieszkam w tym gospodarstwie i w nim pracuje od kilku miesięcy.

Moje pytanie brzmi; czy mamy prawo być ubezpieczonymi z żoną i dzieckiem jako domownicy w tym gospodarstwie, jeśli dzierżawca nie jest z nami spokrewniony?. Jeśli tak - kto powinien złożyć wniosek o ubezpieczenie? Ja czy dzierżawca? I czy mogę być objęty ubezpieczeniem od okresu minionego czyli od dnia kiedy zaczepem pracować w gospodarstwie?

Odpowiedź:

Poniżej przekazuję informacje ze strony KRUS:

http://www.krus.gov.pl/niezbednik/slownik-pojec/domownik/

„…Domownik

Domownik - osoba bliska rolnikowi, która:

  • ukończyła 16 lat,
  • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy,

jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby, mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne), które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu. Za osoby bliskie uznaje się przede wszystkim osoby zaliczane do członków najbliższej rodziny rolnika, a więc zstępnych (dzieci własne i przysposobione) i ich współmałżonków, wstępnych (rodzice) oraz rodzeństwo. Do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny lub powinowaty, jeżeli stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe. Za innego członka rodziny może być uznana w szczególności osoba, która nie będąc małżonkiem w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozostaje z rolnikiem w faktycznym pożyciu….”.

Są to sprawy indywidualne (ja nie mam wszystkich danych np. czy dzierżawa jest udokumentowana itp.) i szczegóły można ustalić tylko w placówce KRUS.

I.Gradka

CDR O/Radom