cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam,
mieszkam w województwie mazowieckim. Sąsiad wzdłuż granicy działki ok 50 m zrobił ogrodzenie i bezpośrednio przy granicy działki zamierza postawić kurnik. Jak wiadomo nie jest to nam na rękę gdyż odległość naszego budynku od granicy działki to 4 m i zapach wydostający się z kurnika dręczyłby nas przez cały czas. Proszę o informację w jakiej odległości od grancy działki można stawiać tego typu rzeczy?

 Pozdrawiam,Ewelina

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie,  obiekty inwentarskie.
Usytuowanie tego rodzaju budynków od granicy działki powinno wynosić przynajmniej 4 m.
Dodatkowo:

4. Odległości zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce oraz zamkniętych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, mierzone od pokryw i wylotów wentylacyjnych, powinny wynosić co najmniej:
1) 10 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 15 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach,
2) 15 m od magazynów środków spożywczych, a także od obiektów budowlanych służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych,
3) 4 m od granicy działki sąsiedniej,

5. Odległość otwartych zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej oraz płyt do składowania obornika powinna wynosić co najmniej:
1) 25 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich, jednak nie mniej niż 30 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach,
2) 50 m od budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych i magazynów środków spożywczych,
3) 10 m od budynków magazynowych pasz i ziarna,
4) 4 m od granicy działki sąsiedniej,
5) 5 m od silosów na zboże i pasze,
6) 10 m od silosów na kiszonki.

§ 7. Odległości komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego powinny wynosić co najmniej:
1) 20 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków inwentarskich,
2) 20 m od budynków innych niż określone w pkt 1 niepowiązanych technologicznie z instalacją służącą do otrzymywania biogazu rolniczego,
3) 5 m od granicy działki sąsiedniej,
4) 15 m od składu węgla i koksu,
5) 15 m od komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego, będących elementem odrębnych instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego,
6) 15 m od silosów na zboże i pasze,
7) 5 m od innych obiektów budowlanych niebędących budynkami.

§ 8. 1. Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton powinna wynosić co najmniej:
1) 8 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
2) 8 m od innych budynków, z wyłączeniem budynków inwentarskich i gospodarczych,
3) 15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego,
4) 15 m od składu węgla i koksu,
5) 4 m od granicy działki sąsiedniej.

2. Odległość silosów na zboże i pasze o pojemności większej niż 100 ton powinna wynosić co najmniej:
1) 10 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od budynków inwentarskich, jednak nie mniej niż 15 m od otworów okiennych i drzwiowych w tych pomieszczeniach oraz budynkach,
2) 8 m od budynków innych niż określone w pkt 1,
3) 15 m od instalacji służących do otrzymywania biogazu rolniczego,
4) 15 m od składu węgla i koksu,
5) 4 m od granicy działki sąsiedniej.”;

Ponadto ww rozrządzenie wprowadza możliwość dodatkowej ochrony po przez zapis:
„§ 12. Budowle rolnicze uciążliwe dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapylenie, zapachy lub wydzielanie się substancji toksycznych, powinny być odizolowane od przyległych terenów pasem zieleni złożonym z roślinności średnio- i wysokopiennej.”;


Proponujemy uzyskać od gminy szczegóły inwestycji i uzyskać w gminie informację czy inwestycja nie wymaga decyzji środowiskowej, która będzie stawiać dodatkowe wymogi przed inwestorem.

Lukasz Laskowski

CDR Brwinów
.