cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
Zwracam się z moim pytaniem ponownie ponieważ nie zaznaczyłem w województwa, a moje pytanie jest nastepujące:
Czy rolnik może chować gęsi ( od 2000 do 6000 szt.) w pobliżu domów mieszkalnych ,jeśli tak to w jakiej odległości minimalnej od zabudowań?Mieszkam w woj.Opolskim.Dziękuję
W załączeniu przekazuję fragment dokumentu urzędowego woj. opolskiego na temat warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej. (adres strony : www.opole.uw.gov.pl/1akty_prawne

Rozdział &Rozdział 7

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Odstępstwa od zakazu, wymienionego w ust. 1, dopuszczalne są wyłącznie w przypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na hodowlę wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz spełnienia następujących warunków:

1) posiadania budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi przepisów ustawy Prawo budowlane,

2) ograniczania wszelkich uciążliwości hodowli dla środowiska, w tym emisji będących jej skutkiem, do obszaru nieruchomości, na której jest ona prowadzona.

3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich zobowiązani są:

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych i weterynaryjnych,

2) gromadzić i usuwać powstające odpady i nieczystości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w ciągu roku (wiosną i jesienią), realizowaną przez właściwe służby,

4) trzymać pszczoły w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Poza tym może już być  wymagany raport o wpływie na środowisko ( przy obsadzie powyżej 40 DJP w granicach administracyjnych miast, w obrębie gęstej zabudowy wsi lub na terenach objetych firmami ochrony przyrody)
więc należało by się na wstępie skontaktować z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.
Pozdrawiam.
Anna Kęszycka
CDR  O/Poznań